Regulamin Wynajmu Pojazdów

Regulamin wynajmu pojazdów w wypożyczalni
PERNO Adam Borkowsk

§1 Definicje

 1. Wynajmujący – Adam Borkowski, prowadzący działalność gospodarczą jako PERNO Adam Borkowski, NIP: 5861616900 Regon : 220849162, świadczący usługi wynajmu pojazdu,
 2. Najemca – osoba fizyczna w tym prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna zawierająca z Wynajmującym umowę najmu pojazdu.
 3. Kierujący – Najemca lub osoba upoważniona przez Najemcę, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, do kierowania Pojazdem.
 4. Pojazd – przedmiot umowy najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą.
 5. Dzień najmu – okres najmu obejmujący 24 godziny liczone od godziny rozpoczęcia umowy (godzina odbioru pojazdu) do godziny jego zwrotu, każdy rozpoczęty dzień liczony jest jako dzień najmu za który przysługuje pełna opłata zgodnie z cennikiem
 6. Cennik – załącznik do niniejszego regulaminu wskazujący wysokość opłat z tytułu umowy oraz opłat dodatkowych, związanych z umową lub z jej nieprawidłowym wykonaniem
 7. Umowa – umowa najmu pojazdu

§2 Warunki zawarcia umowy

 1. Zawarcie umowy może nastąpić jedynie w stosunku do Najemcy (a w przypadku gdy Najemcą jest osoba prawna lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej w stosunku do osoby wskazanej jako Kierujący), który:
  – posiada ważne prawo jazdy kat B, przez minimum jeden rok, liczony od dnia zawarcia umowy,
  – ukończył 21 lat,
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zawierając umowę, Najemca lub Kierujący zobowiązani są do:
  a) złożenia oświadczenia, iż w stosunku do nich nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz że nie toczy się przeciw nim postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go takiego prawa.
  b) okazania i umożliwienia spisania danych z dwóch ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość ze zdjęciem, dopuszcza się tez jako jeden z dokumentów posiadanie i okazanie karty kredytowej lub debetowej, której jest posiadaczem,
 3. W przypadku Najemców, będących osoba prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, umowę podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Najemcy zgodnie z KRS, wskazując osobę Kierującego, spełniającego wymogi wskazane w par.2 ust.1
 4. Umowa zostaje zawarta zawsze na czas określony (minimalny okres najmu to 1 dzień), każdorazowo w niej wskazany, przy czym dzień zakończenia umowy jest podany datą i godziną jako termin zwrotu Pojazdu. Zmiana terminu zakończenia umowy może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego. Zgoda może zostać wyrażona w postaci elektronicznej – np. na podany przez Najemcę adres mailowy lub sms na podany w umowie nr telefonu do kontaktu z Najemcą.
 5. Skrócenie okresu najmu pojazdu przez Najemcę nie stanowi podstawy do obniżenia czynszu najmu, chyba że Wynajmujący pisemnie (w tym sms lub mail) wyrazi zgodę na skrócenie tergo okresu.
 6. Wynajmujący zastrzega, iż podpisanie Umowy najmu pojazdu zawiera również akceptację niniejszego regulaminu oraz cennika. Umowę zawiera się na piśmie. Przed zawarciem Umowy Wynajmujący udostępni Najemcy i Kierującemu możliwość zapoznania się z wzorem umowy najmu pojazdu, regulaminem oraz cennikiem.

§3 Płatność

 1. Płatność z tytułu zawartej umowy dokonywana jest z góry za cały okres zawieranej umowy. W przypadku zgody na inny termin płatności, informację o terminie płatności wskazuje się w umowie – w takim wypadku zastosowanie ma par. 4 ust.1 niniejszego regulaminu.
 2. Dopuszczalna jest płatność: gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym na konto Wynajmującego (warunkiem dopuszczenia przelewu jest jego zaksięgowanie na koncie Wynajmującego przed wydaniem Pojazdu).
 3. Wynajmujący pobiera każdorazowo kaucję stanowiącą zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy przez Najemcę ( w tym ew. szkód w pojeździe, dodatkowych opłat, kar umownych wskazanych w par.6 regulaminu, wydłużenia okresu najmu poza z góry opłacony) . Kaucja wynosi 2000,00 zł. (słownie :dwa tysiące zł.) i jest pobierana wyłącznie w gotówce. Kaucja zwracana jest w dniu zwrotu pojazdu, po zapoznaniu się przez Wynajmującego ze stanem pojazdu i po stwierdzeniu prawidłowości wykonania przez Najemcę obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku powstania szkody na Pojeździe (objętej zarówno ubezpieczeniem jak i nie objętych ubezpieczeniem) kaucja zostaje zatrzymana do czasu całkowitej likwidacji szkody i zabezpieczać będzie ew. koszty nie pokryte przez ubezpieczyciela
 5. Wszystkie ceny zawarte w umowie i regulaminie, są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Kwoty zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura informacji Gospodarczej SA, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. „O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych”.

§4 Postanowienia dodatkowe

 • W przypadku zgody Wynajmującego na odroczony termin płatności, opóźnienie Najemcy w płatności upoważnia Wynajmującego do naliczenia odsetek za każdy dzień opóźnienia w wysokości dwukrotności odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych a w przypadku, gdy Najemcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych, o których mowa w art. 359 par.2 k.c. w skali rocznej.
 • Za dzień płatności uznaje się dzień, w którym należna kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym Wynajmującego.
 • Jeśli Najemca lub Kierujący użytkuje pojazd niezgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami umowy i pomimo wcześniejszego wezwania do zaprzestania tychże działań, dalej użytkuje pojazd niezgodnie z jego przeznaczeniem lub gdy pojazd jest zaniedbywany do takiego stopnia, że jest narażony na utratę wartości lub uszkodzenie, Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym wraz z naliczeniem kary umownej wskazanej w par.6 regulaminu.

§5 Wydanie i zwrot pojazdu

 1. Najemcy lub Kierującemu pojazd przekazuje Wynajmujący lub upoważniona przez niego osoba. Pojazd wydawany jest zgodnie z opisem wskazanym w umowie najmu, w stanie dobrym technicznie, kompletny, czysty na zewnątrz i wewnątrz. Pojazd wydawany jest z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa. Przy wydaniu sporządza się protokół wydania.
  Wydanie pojazdu co do zasady odbywa się w godz. od 8.00 do 18.00..
 2. Najemca lub Kierujący podpisując protokół wydania potwierdza, że pojazd oddany do korzystania znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację, czysty i bez wskazanych w protokole uszkodzeń.
 3. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie niepogorszonym, czysty z zewnątrz i wewnątrz. Ew. śmieci winny zostać usunięte. Zwrot następuje z pełnym zbiornikiem paliwa oraz z wszelkimi przekazanymi przy wydaniu dokumentami, kluczykami i ew. dodatkowym wyposażeniem.
 4. W razie uzasadnionego podejrzenia, iż w chwili wydania pojazdu Najemca lub Kierujący jest w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środków odurzających, Wynajmujący ma prawo odmówić wydania pojazdu i rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym.
 5. Najemca lub Kierujący zobowiązany jest zwrócić pojazd we wskazanym miejscu, dniu i godzinie określonych w Umowie. W przypadku zwrotu poza umówionym dniem i godziną naliczana jest opłata za kolejny dzień najmu, chyba że strony uzgodniły inaczej, aż do dnia faktycznego zwrotu pojazdu.
 6. Nieoddanie pojazdu w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostanie uznane jako kradzież mienia i zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania w celu odzyskania pojazdu.

§6 Kary umowne

 1. Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego następujących kar umownych:
  a) Nieprzestrzeganie zakazów wymienionych w par. 7 ust.1 pkt a oraz par. 7 ust. 2 niniejszego regulaminu – kara umowna w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie,
  b) Używanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem (czyli innego niż do przewozu osób i ich bagażu), w tym wbrew zakazowi wskazanemu w par.7 ust.3 regulaminu, kara umowna 500zł. za każde stwierdzone naruszenie,
  c) Nieodebranie pojazdu mimo zawartej umowy lub spóźnienie odbioru, więcej niż 30 minut od podanej w umowie daty i godziny odbioru, bez wcześniejszego uzgodnienia nowych warunków z Wynajmującym – kara umowna w wysokości 300zł. w przypadku nieodebrania pojazdu oraz kara umowna w wysokości 100zł. za każdą godzinę ponad 30 minut spóźnienia,
  d) rozwiązanie umowy z powodów wskazanych w par. 4 ust.3 kara umowna w wysokości 1000zł.
  e) rozwiązanie umowy z powodów wskazanych w par. 5 ust.4 kara umowna w wysokości 1000zł.
  f) zwrot pojazdu w którym dokonano nieuprawnionych ingerencji takich jak np. demontaż lub wymianę części ( w tym opon) , demontaż wyposażenia pojazdu lub dokonanie przeróbek, bądź zmian w substancji pojazdu bez zgody Wynajmującego – kara umowna w wysokości 2000zł. za każdy stwierdzony przypadek. Kara ta nie wyłącza konieczności przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu.
  g) kara umowna w wysokości 500zł. za każdy dzień korzystania z pojazdu bez ważnej umowy, kara jest naliczana niezależnie od czynszu najmu należnego za ten okres
  h) kara umowna za wyrządzenie szkody co do której niezbędne jest jej zgłoszenie do ubezpieczyciela, 200 zł.
  i) działania lub zaniechania Najemcy powodujące utratę lub zagrożenie utraty gwarancji na pojazd – 5000 zł.
  j) zgubienie, utrata, uszkodzenie kluczyka/pilota – kara umowna w kwocie 200zł, oraz pokrycie kosztu zakupu nowego kluczyka w ASO
  k) zgubienie, utrata tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 200zł. za każdą tablicę lub naklejkę
  l) Zwrot pojazdu brudnego na zewnątrz –200 zł.
  ł) Zwrot pojazdu brudnego wewnątrz – 200zł. przy czym w przypadku konieczności dodatkowo prania tapicerki, siedzeń itp. kara wyniesie dodatkowo 100zł. za każdy fotel lub element tapicerki,
  m) uszkodzenia tapicerki, foteli wewnątrz pojazdu – kara umowna w wysokości 1000zł. za każdy uszkodzony element wnętrza,
  n) zwrot pojazdu nie w pełni zatankowanego – kara umowna w wysokości 100zł plus koszt brakującego paliwa zgodnie z fakturą.
  o) Brak lub uszkodzenie oryginalnego kołpaka – 200,00 zł./szt
  p) Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej, nie zgłoszonej jako Kierujący bądź nie spełniającej wymogów wskazanych w par.2 ust.1 – 3000zł.
  r) Zatrzymanie przez organy państwowe dowodu rejestracyjnego pojazdu, z winy Najemcy lub
  Kierującego – 1000 zł.
  s) Za sporządzenie i wysłanie odpowiedzi na zapytanie ze strony Straży Granicznej, Straży
  Miejskiej, Policji, Urzędu Celnego, Inspekcji Transportu Drogowego i innych uprawnionych
  służb lub urzędów, wzywające do wskazania kierującego pojazdem – 150 zł.
  t) Wyjazd zagraniczny, bez wiedzy Wynajmującego – 1000 zł. za każdy dzień poza granicą RP,
  u) W przypadku zdarzenia, które spowodowało całkowitą szkodę, z powodu okoliczności za które Najemca ponosi odpowiedzialność,, na pojeździe Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 15000 zł.
  w) Uszkodzenie szyb z przyczyn, za które najemca lub kierujący ponosi odpowiedzialność – 500 zł/szt. Plus koszt wymiany w ASO.
  z) zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa – kara umowna w wysokości 2000 zł, niezależnie od konieczności pokrycia kosztów holowania, naprawy powstałych uszkodzeń, na podstawie faktur autoryzowanego serwisu wskazanego przez Wynajmującego.
  zz) Wystawienie wobec Najemcy wezwania do zapłaty po przekroczeniu terminu płatności faktury lub noty obciążeniowej -100zł.
  zzz) Odbiór pojazdu, który został unieruchomiony w wyniku rażącego naruszenia postanowień Umowy lub niniejszego regulaminu – 500 zł oraz 3,00 zł za każdy kilometr trasy dojazdu od miejsca odbioru pojazdu do siedziby Wynajmującego, liczony osobno za przejazd w każdą stronę.
 2. Kary umowne płatne są na podstawie wystawionej przez Wynajmującego noty i w pierwszej kolejności są sciągane z wniesionej przez Najemcę kaucji. Brakująca kwota kar jest płatna w terminie 7 dni od wystawionej noty..
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§7 Obowiązki Najemcy i Kierującego

 1. Najemca i Kierujący zobowiązani są do:
 • nie podnajmowania lub udostępniania pojazdu innej osobie do używania, bez uprzedniej
  pisemnej zgody Wynajmującego. Pojazd nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wskazanej w umowie najmu jako kierujący pojazdem;
 • korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, oraz warunkami zawartej umowy;
 • dbałość o przekazane kluczyki, dokumenty itp., w tym nie pozostawiania kluczyków oraz dokumentów w pojeździe;
 • dbania o stan techniczny pojazdu, dokonywania obsługi codziennej i w razie potrzeby na własny koszt uzupełniania lub wymiany odpowiednio paliwa, płynów eksploatacyjnych, żarówek, ciśnienia w oponach, jak również dokonywania napraw uszkodzonych kół;
 • niedokonywania w pojeździe żadnych napraw i zmian bez pisemnej zgody Wynajmującego, poza wskazanymi w ppkt d powyżej, a w razie awarii do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zaistniałej awarii;
 • pokrycia kosztów ew. udziału własnego w szkodzie do kwoty 3000,00 zł w przypadku uszkodzenia pojazdu (bez naruszenia pozostałych punktów regulaminu). Zapis ten nie dotyczy szkód zlikwidowanych z OC sprawcy;
 • w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia zw. z ubezpieczeniem, zawiadomienia Policji i Wynajmującego o zdarzeniu, pozostania na miejscu zdarzenia do czasu jej przybycia, zadbania o sporządzenie odpowiedniego i określającego stan faktyczny protokołu ze zdarzenia lub wypadku – powyższe nie ma zastosowania w przypadku zdarzenia wywołującego szkody na osobach przebywających w pojeździe, jeżeli niezbędne jest udzielenie pomocy medycznej;
 • Poniesienia kosztów holowania nie objętego ubezpieczeniem pojazdu
  poniesienia odpowiedzialności finansowej za wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnienia pojazdu osobom trzecim;
 • zapłaty wszelkich kar porządkowych, grzywien, mandatów, w tym wezwań i upomnień wynikających z pozostawienia pojazdu w strefach płatnego parkowania lub na parkingach prywatnych, bez uiszczenia stosownych opłat lub w miejscach niedozwolonych,
 • zapłaty ew. mandatów karnych w przypadku nałożenia ich na Najemcę lub Kierującego za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa drogowego;
 • pokrycia kosztów utraty pojazdu, w przypadku jego kradzieży lub przywłaszczenia wraz z dokumentami lub z kluczami. Polisa AC Wynajmującego nie obejmuje przywłaszczenia oraz utraty pojazdu z pozostawionymi kluczykami lub dokumentami.
 • czyszczenia pojazdu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przy użyciu przeznaczonych do tego środków i w przystosowanych do tego myjniach;
  zabezpieczania pojazdu przed kradzieżą, w tym w miarę możliwości parkowania pojazdu całonocnego na parkingu strzeżonym lub miejscu uniemożliwiającym jego kradzież albo zniszczenie,
 • użytkowania wynajętego pojazdu wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej .
 1. W pojeździe obowiązuje bezwzględnie :
  a) zakaz palenia papierosów, w tym epapierosów,
  b) spożywania posiłków, artykułów spożywczych i napojów, mogących spowodować zabrudzenie wnętrza pojazdu,
  c) przewozu zwierząt.
  d) przekroczenie dozwolonej ładowności pojazdu poza dopuszczalny limit.
  e) przewożenia materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących – w tym butli gazowych.
 2. Wynajmowany pojazd nie może być używany w celach zarobkowych, do przewozu zwierząt, towarów, materiałów brudzących, do holowania innego pojazdu.
 3. Bez pisemnej zgody Wynajmującego pojazd nie może być używany poza granicami RP. Zgody nie wyraża się na wyjazd poza Unię Europejską (polisa nie obejmuje tego typu wyjazdów). W przypadku braku zgody naliczana jest kara określona w par. 6 pkt „t” regulaminu, a niezależnie od niej w razie zaistnienia awarii, wypadku itp. zdarzenia skutkującego szkodą na pojeździe, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego transportu pojazdu na plac Wynajmującego na lawecie, na własny koszt do siedziby Wynajmującego a dodatkowo Najemca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem pojazdu przewiezionego do tych krajów.

§8 Obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący jest obowiązany do wydania Najemcy pojazdu w należytym stanie technicznym, umożliwiającym jego prawidłową eksploatację.
 2. Wynajmujący ma obowiązek rozpatrzenia ew. reklamacji Najemcy co do stanu pojazdu, w terminie 30 dni od ich złożenia.
 3. Wynajmujący zastrzega, iż podstawienie pojazdu zastępczego w miejsce pojazdu, który uległ awarii lub uszkodzeniu,
  odbywać się będzie zgodnie z możliwościami technicznymi ubezpieczyciela, lub serwisu.
 4. Wynajmujący zobowiązany jest wydać Najemcy pojazd z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa oraz poinformować poprzez wpis w protokole wydania o rodzaju paliwa używanego w pojeździe. Wszelkie reklamacje w stosunku do zatankowanego paliwa, Najemca lub Użytkownik ma prawo zgłosić nie później przed upływem przejechania 5 km od wyjazdu z miejsca, w który pojazd został mu wydany.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez Najemcę lub Kierującego przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju, przepisów celnych itp., oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne, mandaty itp.

§9 Opłaty dodatkowe

Na wniosek Najemcy mogą być świadczone, za dodatkową opłatą następujące usługi:

 1. Wydanie i zwrot pojazdu w dzień powszedni w godzinach nocnych tj. od 21.00 – 6.59. – dodatkowa opłata za wydanie 50zł., dodatkowa opłata za zwrot 50zł.
  2.Wydanie zgody na dodatkowego kierowcę – 10 zł.
 2. Wydanie samochodu w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – opłata dodatkowa 60 zł., nie pobiera się opłat za wydanie w godzinach nocnych
 3. Zwrot samochodu w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – opłata dodatkowa 60 zł. , nie pobiera się opłaty za zwrot w godzinach nocnych
 4. Wyjazd zagraniczny (jednorazowa opłata) – 100 zł.
 5. Mycie i sprzątanie auta na wniosek Najemcy, 100zł (sprzątanie bez czyszczenia tapicerek i foteli),
 6. wynajem fotelika samochodowego – 9-18kg – gratis,
 7. Podstawienie lub odbiór auta pod wskazany adres – cena do uzgodnienia .

§ 10 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Najemca i Kierujący powierzają Wynajmującemu prawo przetwarzania ich danych osobowych niezbędnych do wykonywania Umowy, w tym do zabezpieczenia praw Wynajmującego wynikających z najmu pojazdu, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych „RODO”(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Administratorem danych jest Wynajmujący tj, Adam Borkowski ul. Morska 401 tel. 604994265
 3. Dane osobowe udostępnione przez Najemcę i Kierującego, przetwarzane są przez Wynajmującego w celach: świadczenia usług w zakresie wykonywania Umowy, dokonywania płatności za usługi świadczone przez Najemcę i Użytkownika, statystycznym, analitycznym, wykonywania pozostałych usług przez Wynajmującego zleconych przez Najemcę i Kierującego.
 4. Najemca i Kierujący mają prawo dostępu do udostępnionych danych, ich aktualizacji oraz usunięcia z bazy danych Wynajmującego.
 5. Wynajmujący w celu wykonywania działalności gospodarczej, korzysta z usług podmiotów trzecich. Najemca i Kierujący udostępniając dane osobowe Zleceniobiorcy, zgadza się na przekazanie udostępnionych danych podmiotom współpracującym ze Wynajmującym, w celu realizacji świadczonych usług w myśl niniejszej Umowy.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez Wynajmującego przez okres niezbędny do realizacji usług na rzecz Najemcy i Kierującego a po zakończeniu umowy, do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywanymi usługami.
 7. Z praw wskazanych w niniejszym paragrafie Najemca i Kierujący może skorzystać drogą
  korespondencji pocztowej, elektronicznej, kierując korespondencję na adres Administratora.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy Najmu Pojazdu.
  Jego przeczytanie i zaakceptowanie potwierdza podpis Najemcy i Kierującego pod Umową Najmu.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo ze względu na siedzibę Wynajmującego.